ผู้บริหาร

นายอภิญญา  สุจริตตานันท์
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ว่าง

 


ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

753253
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
44
174
401
751786
10069
5174
753253

Your IP: 192.168.2.69
2020-10-27 01:45

ข่าวประชาสัมพันธ์ กตส.

กสร. ปลื้ม รับประกาศเกียรติคุณการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐต่อเนื่อง

ฮิต: 120

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์  2563

                     อธิบดี กสร. ปลื้ม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้รับประกาศเกียรติคุณการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  (Internal Audit Quality Assurance : IAQA)    ประจำปี 2562 เป็นครั้งที่ 2 ต่อเนื่อง สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและสุจริต

                       นายอภิญญา  สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  กสร. ได้รับประกาศเกียรติคุณการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ (Internal Audit Quality Assurace : IAQA) ประจำปี 2562 จากกรมบัญชีกลางซึ่งการได้รับใบประกาศเกียรติคุณดังกล่าวถือเป็นความสำคัญครั้งที่ 2 ต่อเนื่อง หลังจากการประเมินครั้งแรก ในปี 2557 ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน และมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ โดยกำหนดให้มีการประเมินหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการจากหน่วยงานภายนอกอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยมีประเด็นพิจารณา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการกำกับดูแลด้านบุคลากร ด้านการจัดการ และด้านกระบวนการ โดน กสร. ได้รับคะแนนประเมิน 3.82 คะ แนน จากคะแนนเต็ม 4.00 คะแนน สำหรับในปี 2562 มีหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับประกาศเกียรติคุณฯ จำนวน 31 หน่วยงาน จาก 75 หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่ได้รับต่อเนื่องครั้งที่ 2  จำนวน 11 หน่วยงาน

                       อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า การได้รับประกาสเกียรติคุณในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและสุจริตของกรม ผ่านการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรมให้มีความคุ้มค่าเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริการของกรมได้อีกทางหนึ่ง