Module BT Camera Slider - ID 90 : There is no image!

 

ผู้บริหาร

นายอภิญญา  สุจริตตานันท์

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


นางกรรณารัตน์  อรรจน์สาธิต

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

 

 

717388
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
26
68
94
716421
484
3254
717388

Your IP: 192.168.2.69
2020-04-06 11:22

ข่าวประชาสัมพันธ์ กตส.

ตัวอย่างคำสั่งทางการเงินใหม่

ฮิต: 420

 

1. ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

 

 

2. ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน

 

 

3. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ -จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

 4. คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ

 5. ตัวอย่างคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานในระบบการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)